Upisi

Studij na Visokoj školi Arca, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

  • uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole
  • uspjeha završnoga maturalnoga rada
  • intervjua

Prijave za upis i dokumenti potrebni za upis

Dokumenti koje trebate donijeti:

• rodni list (original ili ovjerena preslika)
• domovnica (original ili ovjerena preslika)
• svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika)
• svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike)
• preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
• preslika osobne iskaznice
• tri fotografije u boji, formata 6×4 cm
• potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole- IBAN: HR 7324070001100432311)
• potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
prijava za razredbeni postupak

Dokumenti koje popunjavate u Visokoj Školi:

• upisni list
• matični list
• ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Kontakti za postupak upisa

Što mediji kažu o nama

Plaćanje

Školarina za akademsku godinu 2021./2022. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko
se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za
5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate
dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom
trošku.

Način uplate troškova školovanja

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

– u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna,
a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka

Uplatom školarine student stječe pravo na:

  • pohađanje predavanja, seminara i vježbi
  • konzultacije (osobno i elektroničkom poštom)
  • mentorstvo
  • korištenje školske i sveučilišne knjižnice
  • studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava